Profetiile care sunt descrise in Evanghelie.

Vizualizări: 179

Răspunsuri la Aceste Discuţii

dar aceasta, pentru a se plini cuvantul scris in legea lor: M'au urat pe nedrept. Ioan 15, 25.

 

Caci s'au facut acestea ca sa se plineasca Scriptura: Nici un os nu I se va zdrobi.

Si iarasi alta Scriptura zice: Vor privi la Acela pe Care L-au strapuns. Ioan 19, 36-37.

Dupa cum este scris in profetul Isaia: Iata, Eu il trimit inaintea fetei Tale pe ingerul Meu, care-Ti va pregati calea;

glasul celui ce striga in pustie: Gatiti calea Domnului, drepte faceti-I cararile, Marcu 1, 2-3.

 

Iar El le-a zis: "Bine a profetit Isaia despre voi, fatarnicilor, asa cum este scris: Poporul acesta Ma cinsteste cu buzele, dar inima lui este departe de Mine;

dar zadarnic Ma cinsteste invatand invataturi care sunt porunci omenesti. Marcu 7, 6-7.

 

Si le-a zis Iisus: "In aceasta noapte toti va veti poticni, ca scris este: Bate-voi pastorul si se vor risipi oile; Marcu 14, 27.

 

Si s'a plinit Scriptura care zice: Si cu cei fara de lege a fost socotit. Marcu 15, 28.

Asa cum s'a scris in cartea cuvintelor lui Isaia profetul:

Glasul celui ce striga in pustie: 
Gatiti calea Domnului, 
drepte faceti-I cararile.

Orice vale se va umple 
si fiece munte si deal se va micsora; 
cele strambe se vor face drepte
si caile colturoase vor fi netede.
 
Si orice trup va vedea mantuirea lui Dumnezeu. Luca 3, 4-5-6.

 

Si I s'a dat cartea profetului Isaia. Si deschizand El cartea, a gasit locul unde era scris:

Duhul Domnului e peste Mine, pentru ca El M'a uns; El M'a trimis sa le binevestesc saracilor, sa-i vindec pe cei zdrobiti la inima, robilor sa le vestesc libertate si orbilor vedere, pe cei asupriti sa-i trimit in libertate

si sa vestesc anul bineprimit al Domnului Luca 4, 17-18-19.

 

 Acesta este cel despre care s'a scris: Iata, Eu il trimit inaintea fetei Tale pe ingerul Meu, care-Ti va pregati calea de dinaintea Ta. Luca 7, 27.

 

Ca va spun ca'ntru Mine trebuie sa se plineasca ceea ce este scris: Si cu cei fara de lege a fost socotit;caci cele despre Mine au ajuns la sfarsit". Luca 22, 37.

PROFETII BIBLICE DESPRE ISUS MESIA DIN VECHIUL TESTAMENT, IMPLINITE IN NOUL TESTAMENT

Iata ce frumos ne este aratat  in BIBLIE si Detailat in legatura cu cea mai mare profetie pentru fiecare om de pe pamint:

 BIBLIA ESTE CARTEA SFANTA A OMENIRII IN CARE GASESTI RASPUNS LA TOT CE A FOST, CE ESTE SI CE VA FI PE PAMANT. 
        IUBITI FRATI CITITI ACESTE MINUNATE PROFETII CARE S-AU IMPLINIT.        
        În acest articol vreau să prezint dovada faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu , care a venit să ne salveze omenirea de moartea veşnică. Isus Hristos a fost pe acest pământ şi El este Fiul lui Dumnezeu. Despre El s-a vorbit cu câteva mii de ani înainte ca El să apară pe pământ. Deci oamenii aşteptau venirea Lui .
        Profeţiile si implinirea acestora sunt asociate cu versetele corespunzatoare lor :

1. Născut din sămânţa femeii 

Profeţia :„Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămînţa ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.” (Genesa 3:15 )

Împlinirea :„Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege,” (Galateni 4:4 ) .

„Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s’a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s’a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.” (Matei 1:20)

2. Născut dintr-o fecioară 
Profeţia :„De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)
Împlinirea :„Maria… ea s-a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt. Şi Iosif … n-a cunoscut-o, pînă ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.” (Matei 1:18,24,25) 

3. Fiul lui Dumnezeu
Profeţia :„Eu voi vesti hotărîrea Lui,“- zice Unsul- ,,Domnul Mi-a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” (Psalm 2:7)
Împlinirea :„Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.“” (Matei 3:17)

4. Din casa lui David
Profeţia :„,Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.” (Ieremia 23:5)
Împlinirea :„Din sămînţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mîntuitor, care este Isus. ” (Faptele Aposolilor 13:23) 

5. Născut din Betleem
Profeţia :„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.” (Mica 5:2)
Împlinirea :„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod…” (Matei 2:1)

6. El va fi întâmpinat cu daruri 
Profeţia :„Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.” (Psalm 72: 10)
Împlinirea :„După ce S’a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s’au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă.” (Matei 2:1,11) 

7. Irod ucide pruncii
Profeţia :„,Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, plîngeri şi lacrămi amare: Rahela îşi plînge copiii; şi nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, căci nu mai sînt!” (Ieremia 31:15)
Împlinirea :„Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s’a mîniat foarte tare, şi a trimes să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, dela doi ani în jos, cari erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai dela magi. ” (Matei 2:16)

8. Preexistenţa Lui 
Profeţia :„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.” (Mica 5:2)
Împlinirea :„El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:17)
„La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.” (Ioan 1:1-2) 

9. El va fi numit Domn
Profeţia :„Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.“” (Psalm 110:1)
Împlinirea :„Astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:11)
„Şi Isus le-a zis: ,,Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, ‘l numeşte Domn, cînd zice:,Domnul a zis Domnului Meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale? Deci, dacă David ‘l numeşte Domn, cum este El fiul lui?“” (Matei 22:43-45) 

10. El va fi Emanuel (Dumnezeu cu noi )
Profeţia :„De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)
Împlinirea :„,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel“, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi“.” (Matei 1:23)

11. El va fi profet 
Profeţia „Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.” (Deuteronom 18:18)
Împlinirea ,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii“, răspundeau noroadele.” (Matei 21:11)

12. Mare preot 

Profeţia „Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: ,,Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.“” (Psalm 110:4)
Împlinirea „Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,” (Evrei 3:1)
„Tot aşa şi Hristos, nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are dela Cel ce I-a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.“ Şi, cum zice iarăş într’alt loc: ,,Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec.“” (Evrei 5:5-6)

13. Împărat 
Profeţia „,,TotuşI, Eu am uns pe impăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.“” (Psalm 2:6) 
Împlinirea „Şi I-au scris deasupra capului vina: ,,Acesta este Isus, impăratul Iudeilor.“” (Matei 27:37)

14. Ungerea specială a Duhului Sfânt 
Profeţia „Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” (Isaia 11:2)
Împlinirea „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.“” (Matei 3:16-17)

15. Râvna lui pentru Dumnezeu 
Profeţia „Căci rîvna Casei Tale mă mănîncă şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.” (Psalm 69:9)
Împlinirea „A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: ,,Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.“ Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: ,,Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine.“” (Ioan 2:16-17)

16. Precedat de mesager care i-a anuntat venirea 
Profeţia „Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” (Isaia 40:3)
Împlinirea „In vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.
El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci ‘mpărăţia cerurilor este aproape.“
Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, cînd zice: ,,Iată glasul celui ce strigă în pustie: ,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.“” (Matei 3:1-2)

17. El avea să intre în Ierusalim călare pe un măgar 
Profeţia „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că ‘mpăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mînz, pe mînzul unei măgăriţe.” (Zaharia 9:9)
Împlinirea „ Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el, şi au aşezat pe Isus, călare deasupra. Pe cînd mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum. Şi cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor,” (Luca 19:35-37)

18. Învierea 
Profeţia „Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.” (Psalm 16:10)
„El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.” (Osea 6:2)
Împlinirea „..Sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea.” (Faptele apostolilor 2:31)
„Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. ” (Matei 28:6-7)

19. Aşezat la dreapta lui Dumnezeu 
Profeţia „Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.“” (Psalm 110 :1)
Împlinirea:  „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,” (Evrei 1:3)

20. Trădat de un prieten 
Profeţia „Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mînca din pînea mea, ridică şi el călcîiul împotriva mea.” (Psalm 41:9)
„ Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu protivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m’aş ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine! Noi, cari trăiam împreună într’o plăcută prietenie, şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!” (Psalm 55:12-14 )
Împlinirea „Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus.” (Matei 10:4 )
„Dupăce a spus aceste cuvinte, Isus S’a tulburat în duhul Lui, a mărturisit, şi a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.“” (Ioan 13:21)
Nu-mi propun să scriu toate profeţiile , căci sunt câteva sute ; ci vreau ca în preajma sărbătorilor de Paşti să reamintesc încă o dată divinitatea lui Isus Hristos .

21. Vândut pentru 30 de arginţi 
Profeţia „Eu le-am zis: …Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!… Şi Mi-au cîntărit, ca plată, trei zeci de arginţi. ” ( Zaharia 11:12)
Împlinirea „… şi le-a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mînile voastre?“ Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi. ” ( Matei 27:15)
„ Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s’a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor,” (Matei 27:3) 

22. Banii aveau să fie aruncaţi în Casa lui Dumnezeu 
Profeţia „…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.” (Zaharia 11:13)
Împlinirea „Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s’a dus…” ( Matei 27:5)

23. Preţul lui va fi dat pentru ţarina olarului
Profeţia „…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.” (Zaharia 11:13)
Împlinirea „Şi dupăce s’au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ,,Ţarina olarului,“ ca loc pentru îngroparea străinilor.” ( Matei 27:7) 

24. Părăsit de ucenici 
Profeţia „Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile!” ( Zaharia 13:7 )
Împlinirea„Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. ” ( Marcu 14:50)
„Atunci Isus le-a zis: ,,In noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.` ” ( Matei 26:31)

25. Acuzat de martori mincinoşi 
Profeţia „Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceeace nu ştiu.” ( Psalm 35:11)
Împlinirea „Preoţii cei mai de seamă, bătrînii şi tot Soborul căutau vre-o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.” (Matei 26:59-60)

26. Mut în faţa acuzaţiilor 

Profeţia „Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a deschis gura.” ( Isaia 53:7)
Împlinirea „Dar n’a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor.” ( Matei 27:12)

27. Rănit şi lovit 
Profeţia „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.” (Isaia 53:5)
„Şi dacă-l va întreba cineva: …De unde vin aceste răni pe cari le ai la mîni?… el va răspunde: …’n casa celor ce mă iubeau le-am primit….” (Zaharia 13:6)
Împlinirea „Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.” ( Matei 27:26)

28. Bătut şi scuipat 
Profeţia „Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.” ( Isaia 50:6)
„Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! ” (Isaia 5:1)
Împlinirea: „Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit,” ( Matei 26:67)

29. Batjocorit 
Profeţia „Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic: ,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!“ ” ( Psalm 22:7-8)
Împlinirea „Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.” ( Matei 27:31) 

30. Căzut sub cruce 
Profeţia „Mi-au slăbit genunchii de post, şi mi s’a sleit trupul de slăbiciune. Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap.” (Psalm 109:24-25)
Împlinirea „Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească.Isus, ducîndu-Şi crucea. ” (Ioan 19:16-17)
„Pe cînd ‘l duceau să-L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s’o ducă după Isus.” (Luca 23:36)
„Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească. Pe cînd ieşeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.” (Matei 27:31-32) 

31. Străpuns în mâini şi în picioare .
Profeţia : „Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mînile şi picioarele:” (Psalm 22:16)
„Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns.” (Zaharia 12:10)
Împlinirea : „Cînd au ajuns la locul, numit ,,Căpăţîna“, L-au răstignit acolo,” (Lica 23:33)
„Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.“” (Ioan 20:25)

32. Răstignit între tâlhari 
Profeţia : „De aceea ii voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi.” (Isaia 53:12)
Împlinirea : „Impreună cu El, au fost răstigniţi doi tîlhari: unul la dreapta şi celălalt la stînga Lui.” (Matei 27:38)

33. A mijlocit pentru cei ce-L răstigneau 
Profeţia : „De aceea ii voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi.” (Isaia 53:12:)
Împlinirea : „Isus zicea: ,,Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“” (Luca 23:34)

34. Respins de poporul Său 
Profeţia : „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.” (Isaia 53:3:)
„Am ajuns un străin pentru fraţii mei, şi un necunoscut pentru fiii mamei mele.”(Psalm 69:8)
Împlinirea : „Căci nici fraţii Lui nu credeau în El. … A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din Farisei?” (Ioan 7:5,48)
„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1:11)

35. Urât fără temei 
Profeţia : „Cei ce mă urăsc fără temei, sînt mai mulţi decît perii capului meu; ce puternici sînt ceice vor să mă peardă, ceice pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n’am furat.” (Psalm 69:4)
Împlinirea : „Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ,M’au urît fără temei.`” (Ioan 15:25)

36. Prietenii Lui stăteau de-o parte
Profeţia : „Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau de o parte.” (Psalm 38:11)
Împlinirea : „Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile, cari-L însoţiseră din Galilea, stăteau departe, şi se uitau la cele ce se petreceau.” (Luca 23:49)

37. Trecătorii dădeau din cap 
Profeţia : „Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap.” (Psalm 109:25)
„Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte .”(Psalm 22:7-8)
Împlinirea : „Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap,” (Mate 27:39)

38. Veşminte împărţite şi zaruri aruncate 
Profeţia : „îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea.” (Psalm 22:18)
Împlinirea : „ Ostaşii, dupăce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au făcut patru părţi, cîte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n’avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus pînă jos. Şi au zis între ei: ,,Să n’o sfîşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.“ Aceasta s’a întîmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.“ Iată ce au făcut ostaşii.” (Ioan 19:23-24)

39. Va suferi de sete 
Profeţia : „Ei îmi pun fiere în mîncare, şi, cînd mi-e sete, îmi dau să beau oţet.” (Psalm 69:21)
Împlinirea : „După aceea, Isus, care ştia că acum totul s’a sfîrşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: ,,Mi-e sete.“” (Ioan 19:28)

40. Strigătul lui de părăsit 
Profeţia : „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce m’ai părăsit,” (Psalm 22:1)
Împlinirea : „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?“ adică: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?“” (Matei 27:46)

41. S-a încredinţat pe Sine Însuşi lui Dumnezeu
Profeţia : „În mînile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate!” (Psalm 31:5)
Împlinirea : „Isus a strigat cu glas tare: ,,Tată, în mînile Tale ‘mi încredinţez duhul!“ Şi cînd a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.” (Luca 23:46)

42. Oasele nu vor fi zdrobite 
Profeţia : „Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme.” (Psalm 34:20)
Împlinirea : „Cînd au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;” (Ioan 19:33)

43. Întuneric peste ţară 
Profeţia : „În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi întuneca pămîntul ziua nămeaza mare.” (Amos 8:9)
Împlinirea : „Dela ceasul al şaselea pînă la ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste toată ţara.” (Matei 27:45)

44. Îngropat în mormântul bogatului 
Profeţia : „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.” (Isaia 53:9)
Împlinirea : „Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus. El s’a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într’o pînză curată de in, şi l-a pus într’un mormînt nou al lui însuş, pe care-l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormîntului, şi a plecat.” (Matei 27:57-60)

Mission Holy Doctor

Parteneri

Rezultate google

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

© 2017   Created by Emil Georgescu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor