15 ore
  · 
♥️Cine dorește și are răbdare să citească cele 60 de strofe ale acestei poezii cu inspirație din,, Cartea Apocalipsa lui Ioan!"
Am dorit să păstrez cât mai mult din tot ce este scris în Biblie, să nu fac prea multe jocuri de cuvinte, pentru că, ce este scris în ea, este sfânt și trebuie tratat ca atare. ♥️
Fiți binecuvântați de Dumnezeu, toți acei care vă veți rupe din timpul vostru să citiți, dar mai ales vă îndemn să citiți originalul!
Apocalipsa
1. Ferice de cine citește, ascultă și păzește această prorocie
Căci vremea e aproape, Cuvântu-i mărturie de azi și în vecie
Celui ce era și Celui care vine pe nori cu slavă mare
Și-acei ce L-au străpuns, toți ochii-s ațintiți spre norul de-unde apare.
2. Se va boci pământul atunci, cu mic cu mare, o jale îngrozitoare
Când vor vedea pe Domnul, pe Alfa și Omega, cădea-vor din picioare
El, Împăratul gloriei, veni-va pe un cal încălecat
Să judece pe-acei ce n-au crezut în Mielul, ce jertfă El s-a dat.
3. Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș la suferință în Patmos îngenunchiat
În Duhul și-n Puterea ce-a curs din Har ceresc, de m-a cutremurat
Și-un glas ca o trompetă ce-îmi vorbea din cer atunci s-a auzit
,, Scrie ce vezi și spune celor şapte biserici, ce Eu am profeți "!
4. Și m-am întors spre vocea puternică ca-un tunet, de m-a cutremurat
Căzut lat la picioare, ca mort, văzându-I slava ce L-a înconjurat
Inveșmantat în glorie, cu părul ca zăpada, cu ochii ca și focul
Picioarele-s ca arama, iar glasul ca un vuiet ce stârnește potopul.
5. În palma-I șapte stele, și-o sabie ascuțită din gura Lui ieșea
Iar fața-I ca un soare, cu-ntreaga lui putere, tot chipu-I strălucea
,, Nu te teme! Mi-a spus o voce blândă,Eu sunt acel ce sunt!
Dintâi și De pe urmă, Cel mort și înviat, sunt fiul Celui Sfânt! "
6.Eu țin cheile morții, și cei ce-Mi vor urma calea către cer, în veci nu vor muri
Tu , scrie tot ce vezi, ce-a fost și o să mai vină, și Taina ce va fi
Aceste șapte stele din mână mea cea dreaptă sunt îngerii bisericilor ce eu le voi vesti
Iar cele șapte sfeşnice sunt cele șapte Biserici,de mă vor asculta, vor fi în veșnicii.
7. Bisericii din Efes, îngerului scrie-i; știu faptele tale și a ta osteneală
Răbdarea, suferința pentru a-l Meu nume, că nu ai obosit, dar uite a ta greșeală...
Dragostea dintâi de ce ai părăsit? Adu-ți aminte de unde ai căzut,
Întoarce-te degrabă,adună-ți pocăința și faptele pierdute, de vrei să-Mi fi plăcut.
8.Necazul, sărăcia, batjocura, toate ce tu le înduri, le știu, Biserică din Smirna
Dar, Tu nu te teme, fii credincios până la moarte și vei primi cununa
Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de o a doua moarte
Cine are urechi s-asculte ce Duhul ce vorbește Bisericilor toate.
9. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i ; știu unde locuiești, uite, îți spun ce-am împotrivă
Învățături deșarte, curvii, idolatrie, o piatră de poticnire în Sinagoga-activă
Cu sabia gurii Mele Eu mă voi război de nu te pocăiești
Dar de vei birui,mană și-o piatră albă ce-i scris un nume nou, atunci o să primești.
10. Iar Tiatirei spune-i: știu faptele tale, dragostea, credința, slujba ta și răbdarea
Dar lași pe Izabela să-nvețe, s-amăgească pe robii mei, spurcându-le cu falsul ei, cărarea
De țineți cu tărie ce-aveți pan' voi veni, în stăpânire neamuri Eu vă voi dărui
Cu un toiag de fier și cu putere mare, primită de la Tatăl, voi le veți cârmui.
11. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești moartă, Biserică din Sardes
Veghează, întărește! Ca un hoț voi veni, și nu vei ști ceasul pe care l-am ales
Toți acei cu hainele curate cu Mine vor umbla, în alb pentru că-s vrednici
Iar numele din cartea vieții în veci nu le voi șterge,cu Mine ei vor sta, alături ca și sfeşnici
12. Iată ce zice Cel Sfânt, Adevărat, Acela ce deschide și nimeni nu va închide, înainte-ți stă o ușă larg deschisă
Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării ce are să aducă-n lume aceasta, pedeapsa promisă
Eu vin curând, păstrează-ți tot ce ai, ca nimeni să nu poată ca să-ți ia cununa biruinței,
Cine are urechi s-asculte ce-ți spune astăzi Domnul, ție Filadelfia, Biserica credinței.
13. Laodiceea, tu nu ești nici rece nici în clocot, iar fiindcă ești doar simplu, caldicea
Pentru că zici:Nu duc lipsă de nimic și m-am îmbogățit, te vărs din gura Mea
Eu mustru, pedepsesc pe toți care-i iubesc, dar dacă te vei întoarce și te vei pocăi
La inima-ți voi bate,de vrei să-Mi auzi glasul și-mi vei deschide ușa,cu Mine-n cer vei fi.
14. După aceste lucruri, eu Ioan, m-am uitat spre glasul ce din nou cu mine a vorbit
Și iată că o ușă-i deschisă către cer, numaidecât în Duhul atunci am fost răpit
Pe-un scaun de domnie, înveșmantat în slavă, în culori de curcubeu, ședea Cineva
Acela care este, care a fost și vine, Acel Atotputernic, ca un iaspis și-un sardiu Îi strălucea Fața.
15. În juru-I în haine albe, bătrânii se-nchinau Acelui care este viu în veci de veci
,, Vrednic ești, o Doamne să primești toată slava,și cinstea și puterea, căci Tu ești Cel ce Ești! "
Tu ții în a Ta mână o carte cu peceți, ce-i scrisă și pe dinăuntru, și pe dinafară
Și cine este vrednic, pecețile să rupă și să deschidă cartea,nu-i nimenea să moară.
16. Și-am plâns pentru că nimeni nu se găsise vrednic să poată pecețile să rupă
Dar unul din bătrâni mi-a zis :"Nu plânge:Iată Leul din Iuda, a biruit, ascultă!"
E Mielul înjunghiat ce sângele-și vărsa răscumpărând pământul
,, Tu ești vrednic să iei cartea, să-i rupi orice pecete și să-mplinești Cuvântul."
17. Cand Mielul a rupt cea dintâi pecete, un glas ca de tunet mi-a zis:,, Vino și vezi!"
Pe un cal alb stătea, c-un arc și c-o cunună, pornit să biruiască, pe-acel să nu îl crezi
A doua pecete când Mielul a rupt, un cal roșu ca sângele, războiul a apărut
Să-njunghie pământul, căci pacea dintre oameni de-atunci a dispărut.
18. Cand Mielul a rupt pecetea, a treia făptură vie mi-a zis: ,, vino și vezi de îndată! "
Și iată un cal negru și-acel ce sta călare avea cumpănă și-o hrană măsurată
O măsură de grâu sau trei măsuri de orz se vinde pe-un dinar,
Dar să nu vătămi untdelemnul, nici vinul pe cantar!
19. Pecetea a patra când Mielul a rupt, mi-a zis:,, vino și vezi, asta-i calul gălbui! "
Acel ce sta pe el se numea Moartea și trăgea după el Locuinta morților lui
Peste a patra parte a pământului putere să ucidă cu sabia a primit
Și-o foamete mare,o molimă cumplită și fiare sălbatice peste tot au venit.
20. Apoi, Mielul pecetea a cincea a rupt, și sub altar sufletele celor junghiați, pe toți eu i-am văzut
Aceia care, Cuvântul Domnului l-au mărturisit, prigoniți, chinuiți, uciși și-n torturi au murit
Ei strigau cu glas tare și ziceau :,,Până când, Stăpâne, Tu Sfant și Adevărat,
Zăbovești ca să judeci, răzbunând sângele nostru, ce pământu-a vărsat?"
21. Când Mielul pecetea a șasea a rupt, m-am uitat, și iată un cutremur mare pe loc s-a făcut
Soarele s-a înnegrit ca un sac de păr, luna ca sângele s-a-nroșit, iar stelele din cer ca smochinele din pom au căzut
Tot cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, iar munții și ostrovele pe loc au fugit
Domnitori și împărați, bogați și săraci în peșteri și-n crăpăturile munților, de teamă s-au cuibărit.
22. ,, Cădeți peste noi și ne ascundeți de Fața Celui ce șade pe tron și a Mielului sfânt
Căci ziua mâniei celei mari a venit, și cine mai poate trăi pe pământ! "
Nu e loc să te-ascunzi, nu e chip ca să scapi de pedeapsa cea mare revărsată de sus
Pământul întreg, orice loc de sub soare, toți acei care astăzi trăiesc în păcat și-au uitat de Isus
23. După toate acestea ce mi s-au arătat, am văzut apoi o mare gloată îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, înaintea scaunului,
Și strigau cu glas tare: ,, Mântuirea-i a Dumnezeului nostru care șade pe tron de domnie, și a Mielului! "
,, Cine sunt aceștia și de unde vin? '' unul dintre cei douăzeci și patru de bătrâni a întrebat
,, Aceștia vin din Necazul cel Mare, ei în sângele Mielului, hainele și le-au albit și spălat."
24. Zi și noapte ei slujesc Dumnezeului mare, care-și întinde cortul Lui peste ei, cu brațul Lui tare
Soarele nu-i va mai dogorâ, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, căci Domnul Isus e cel care,
Vă fi Pastorul lor, la izvoarele apei vieții îi va duce, pentru asta și-a dat viața la cruce
Lacrimi și tristețe în ochii lor nu va mai fi, bucuria, pacea, fericirea, Dumnezeu va aduce.
25. Când ultima pecete Mielul a rupt, în cer o tăcere de aproape o jumătate de oră atunci s-a făcut
Am văzut șapte îngeri și șapte trâmbițe li s-a dat, și din ele pe rând s-au pregătit de sunat
Grindină și foc amestecat cu sânge pe pământ a fost aruncat
A treia parte din pământ, din copaci și din iarbă a ars, când îngerul dintâi a sunat.
26. Al doilea înger a sunat din trâmbița lui, și ceva ca un munte de foc aprins a fost aruncat în mare
Și a treia parte din ea și fapturile ei au murit, și corăbiile ce se aflau pe ea, pierit-au din zare
Îngerul al treilea când a sunat, din cer o stea mare peste râuri și ape a căzut
Steaua se chema,, Pelin", și-a treia parte din ape în sânge le-a prefăcut
27. Al patrulea înger a sunat și el, și a treia parte din soare, din lună și din stele au fost lovite
Și-am văzut un vultur ce zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare ,, Vai, vai, vai de aceia ce trăiesc pe pământ, căci mâniei, toate-i vor fi sortite
Când îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță, o stea a căzut din cer pe pământ
S-a deschis fântână Adancului și din ea un fum a ieșit, și-a îmbrăcat văzduhul în negru veșmânt.
28. Lăcuste din fum au ieșit, cu aspect de cai, cu fețe de oameni, păr de femeie și dinții de lei
Cu bolduri în cozi ca de scorpii, și au primit putere să vateme oamenii, cinci luni, să fugă până și moartea de ei
Peste ele aveau ca împărat pe,, Abadon", pe grecește,, Apolion"
Li s-a dat putere să nu omoare, să chinuie doar, înțepând oamenii ca-un scorpion.
29.,, Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legați la răul cel mare Eufrat! ''
Am auzit un glas zicând îngerului cu trâmbița a șasea ce atunci a sunat
A treia parte din oameni au fost omorâți de focul, fumul și pucioasa ce ieșea din gurile lor
Iar ceilalți care au scăpat, tot n-au renunțat la ucideri, curvie, nu s-au pocăit, nici nu vor.
30. Apoi am văzut un înger puternic care se pogora din cer într-un nor
Deasupra capului avea curcubeul, fața-i strălucea ca soarele, ce dulce fior
În mână ținea o cărticică deschisă, c-un picior pe mare și cu celălalt pe uscat
Și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat, nu mai e nici o zăbavă, s-a terminat!
31. Când îngerul al șaptelea din trâmbița lui va suna,
Taina lui Dumnezeu, vestită robilor săi prorocii se va termina
Și din cer glasuri puternice se auzeau ,, Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și a Hristosului Sau!
El va împărații în vecii vecilor! , Îți mulțumim Atotputernice, care ești și erai,Mielului, și a Dumnezeului meu! "
32. Apoi, în cer s-a arătat un semn mare - O femeie cu luna sub picioare
Pe cap o cunună de douăsprezece stele purta și era învăluită cu totul în soare
Era însărcinată și țipa în dureri, iar apoi s-a mai arătat un alt semn
Un balaur roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi, împăratul nedemn.
33. Cu coada stelele cerului le trăgea, să mănânce copilul femeii când se va naște voia
Dar femeia a fugit în pustiu, într-un loc în care Dumnezeu i-a pregătit ca să stea
Și atunci în cer s-a făcut un război, Mihail și Satan sau luptat amândoi
Balaurul și îngerii lui nu au putut birui, și au fost aruncați pe pământ înapoi.
34. Și am auzit un glas tare din cer :,, A venit Împărăția și puterea Mântuitorului Miel! "
Bucurați-vă ceruri! Dar vai, vai de pământ! S-a pogorât diavolul la voi ca să facă măcel!
Mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu sămânța ei, aruncând din gura puhoi
Ridicându-și Fiara din mare, ce-a primit scaun de domnie și putere ca să va omoare pe voi.
35. Această fiară semăna c-un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca de leu
,, Cine se poate asemăna cu fiara și cine poate să se lupte cu ea? "-falsul zeu
Toți locuitorii pământului ce în cartea vieții Mielui nu au fost scriși, se vor pleca
Amăgiți de semne, de foc căzut din cer, la chipul icoanei fiarei i se vor închina.
36. Și a făcut ca toți - mici și mari, bogați, săraci sau robi un semn să primească
Pe frunte sau pe mână, șase sute șaizeci și șase, numărul fiarei, pe însăși Satan să-l cinstească
Nimeni să nu poată vinde sau cumpăra, fără pecetea fiarei pe cap sau pe dreapta sa
Aici e înțelepciunea acelor pricepuți,este un număr de om, numărul pierzării ce viața-ți va lua.
37. M-am uitat apoi și pe Muntele Sionului stăteau o sută patruzeci și patru de mii ce pe frunțile lor aveau scris numele lui Isus
Ei au fost răscumpărați de Mielul Preasfânt și-L urmează oriunde merge El, ca primul rod de sus
Prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică ca s-o vestească, un înger zbura mai apoi
Zicea cu glas tare : ,,Temeți-vă de Domnul și dați-I toată slava, El este Mântuitorul, Mesia , Împărat peste noi! "
38. Un al doilea înger atunci a strigat : ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare cu care, mulți au curvit,
Toți împărații lumii! Aceștia vor bea din paharul mâniei Domnului pe care cu-amar L-au hulit!"
În foc și în pucioasă vor fi chinuiți, zi și noapte aceștia nu vor avea odihnă
Închinătorii fiarei și acei ce i-au primit semnul, munciți pentru vecie în teroare și plânset de vină.
39. Iată, un nor alb am văzut, pe el stătea cineva, și acesta avea o secera în mână
Secera și-a aruncat și-a secerat pământul, și-un altul c-un cosor strugurii i-a prefăcut în țărână
Apoi un alt semn mare și minunat mi s-a arătat ca un fulger din cer
Șapte îngeri și cele șapte urgii din urmă, cu ele s-a isprăvit mânia și marele mister
40.,, Duceți-vă, vărsați potirele mâniei pe întregul pământ! '' - din Templu un glas a mai spus
Și cel dintâi a vărsat, și-o rană rea, dureroasă, pe închinătorii fiarei i-a lovit nespus
Al doilea a vărsat potirul lui în mare, și-al treilea l-a vărsat în râuri și în ape-izvoare
Le-a prefăcut în sânge, și tot ce era în ele au pierit în boala, amar și durere.
41. Al patrulea a vărsat potirul peste soare, iar oamenii au fost dogorâți de-o arșița cumplită și mare
Numele Domnului atunci ei L-au hulit și nu s-au pocăit, drept urmare s-au răzvrătit și mai tare
Îngerul al cincilea și-a vărsat potirul peste scaunul de domnie al fiarei,și-a lui necurata împărăție,
S-a umplut de întunericul crunt, iar oamenii își mușcau limbile de durerea de acum și chinul ce-o să mai vie
42. Al șaselea a vărsat potirul peste râul cel Mare Eufrat, apa acestuia la poruncă, îndată a secat
Împărăților din Răsărit, calea li s-a pregătit pentru războiul zilei celei mari, care a fost chemat.
Al șaptelea și-a vărsat potirul în văzduh și din Templu un glas a strigat :,,S-a isprăvit! "
,, Eu vin ca un hoț. Ferice de cine veghează și hainele-și păzește! El e neprihănit."
43. Tunete și fulgere, cutremur cum pământul nu a mai vazut, cetăți s-au prăbușit
Cetatea cea mare a fost împărțită-n trei, și să-i dea potirul mâniei Babilonului, Dumnezeu și-a amintit
Ostrovele au fugit și munții nu s-au mai găsit, și din cer a căzut o grindină mare
Ale cărei boabe cântareau un talant, urgia era atât de cruntă , încât zdrobea totul din zare.
44. ,, Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari! " - un înger mi-a vorbit atunci mie
Și m-a dus în Duhul în pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară stacojie
Pe frunte purta scris un nume, o taină ,,Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului!"
Îmbătată de sângele neprihăniților și a mucenicilor lui Isus acei care și-au predat viața în mâna Sfântului Sfinților.
45. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, ea are să se ridice din Adânc
Sunt și șapte împărați:cinci au căzut, unul este, celalalt va veni în curând
Toți au același gând și dau fiarei, care este al optulea împărat, puterea și stăpânirea lor
Ei se vor război cu Mielul, dar El îi va birui pentru ca El este Domnul și Împăratul Împăraților.
46. ,, Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi sfinților, Dumnezeu a făcut dreptate și a judecat,
A căzut Babilonul cel mare, cetatea cu care toți împărații au curvit și neamurile s-au stricat!"
Într-o singură zi vor veni urgii peste ea, într-o clipă a fost prefăcută-n pustiu
Nu o să mai fie de găsit, va fi arsă de tot, nimic din tine nu va mai fi viu
47. ,, Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru sunt Mântuirea,Slava, Puterea,
Lăudați-L pe El, toți robii Lui, mici și mari, căci Împărația lui Isus a venit, sfârșit-a durea!
Să ne bucurăm, să ne veselim, să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului ;soția Lui s-a pregătit,
Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, Mireasă pentru al Său Mire iubit! "
48. Apoi am văzut cerul deschis, și iată un cal alb s-a arătat
Cel ce sta pe el se chema,, Cel credincios", ,,Cel Sfant" ,, Cel Adevărat
Ochii Lui erau ca para focului, încununat cu multe cununi împărătești, purta un nume pe care îl știe doar El
Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, cârmuind neamurile cu toiagul de Miel
49. Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat
Pe Acela a cărui nume era : ,, Cuvântul lui Dumnezeu '' ,, Domnul Domnilor ", Împăraților Împărat!
Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului Sfânt, Domnul nostru; acolo-n cer sus
Toți acei ce-au iubit să-și sfințească viața, vor sta la masă o veșnicie cu al nostru Mire,Isus.
50. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare, strigând păsărilor care zburau, cu glas tare
,, Adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, veniți cu toate,poftiți la mâncare! "
Carnea călăreților, a celor viteji, a cailor, și a tot felul de oameni și împărați de pe tron
Slobozi, robi, mici și mari, căpitani,cu toți strânși într-un gând de război împotriva Domnului, la Armaghedon.
51. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins și falsul proroc mincinos
Amândoi au fost aruncați de vii în iazul de foc și pucioasă, la cuvântul Domnului nostru Hristos
Apoi un înger cu un lanț mare, care ținea în mână cheia Adâncului s-a pogorât din cer
Și-a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satan și la legat cu el.
52. Am văzut, apoi, niște scaune de domnie ; și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata
Au înviat și-au împărațit cu Hristos o mie de ani toți acei ce n-au primit semnul fiarei și pentru El și-au dat viața
Fericiți, sfinți și vor fi preoții lui Dumnezeu, cei ce au parte de întâia înviere
Asupra lor a doua moarte și nici o înșelare nu mai are putere.
53. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat pentru puțin timp, și va ieși din temnița lui din Adânc
Că să înșele pe Gog și Magog, neamurile care sunt pe pământ, și să-i adune pentru război împotriva Domnului Sfânt
Atunci din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit, de-o mână glorioasă
Și Diavolul, înșelătorul a fost aruncat pentru totdeauna în foc și în neagra pucioasă.
54. Apoi mi s-a arătat un scaun de domnie mare și alb, și cel ce ședea pe El
Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele,defel
Morți, mari și mici stăteau cu toți înaintea scaunului lui Dumnezeu și-a lui Hristos, de domnie
Niște cărți au fost deschise, iar în cartea vieții cei ce nu au fost găsiți scriși, pierduți și condamnați au rămas pe vecie.
55. Un cer și-un pământ nou mi s-a arătat ;cerul vechi și marea au pierit și nu s-au mai găsit
Și-am văzut Cetatea Sfânta, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă pentru al ei iubit
Și-un glas tare din cer se auzea :,, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!
El va locui cu ei, vor fi poporul Lui, așa cum din vechime au profețit profeții.
56. Orice lacrimă din ochii El le va șterge, moartea va dispărea, nu va mai fi jale și tânguire,
Nici țipăt, nici durere, pentru că cele dintâi au trecut! Iată, Eu fac toate lucrurile noi sub a Mea cârmuire
,, S-a isprăvit! Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, Celui ce-i este sete, îi voi da ca să bea!
Din izvorul apei vieții, fără bani, fără plată, Eu voi fi Domnul lor, iar ei îmi vor fi fii și vor sta-n dreapta mea! "
57. Nimic întinat și spurcat nu va intra în Cetatea Sfânta, Ierusalimul ceresc
Nici un mincinos sau care trăiește-n spurcăciune, și doar aceia care pe Isus îl slujesc
Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, noapte nu va fi, nici plânset sau durere
Căci Domnul e lumina, balsam de vindecare, și-o blândă mângâiere.
58. Și iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzește proorocia aceasta și urmărește calea Domnului
Căci vremea este aproape, răsplata e cu Mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui
Ferice de cei care-și spală hainele,se curățesc ca să aibă drept la pomul vieții
Căci Eu sunt Rădăcina, Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor al dimineții.
59. Duhul și Mireasa zic: ,, Vino! "Și cine aude sa zică ,, Vino!" Si celui ce-i este sete să vină și să bea
Căci Eu sunt apa vieții și-n veci nu-i va fi sete acelui ce va bea din apa aceasta
Acel ce adeverește aceste lucruri zice :,, Eu vin curând! "
Amin! ,, Vino, Doamne Isuse! Noi cu aripi de dor, te-așteptăm zburând! "
60. NU AMÂNĂ AZI POCĂINȚA CÂND EL MAI ȚI-E PRIETEN DE DRUM
NU TE-MPIETRII ÎN NECREDINȚĂ SPUNÂND CĂ VEȘNICIA-I SCRUM
CĂCI SE APROPIE ÎN GRABĂ, ZIUA DOMNULUI, ZI DE NECAZ ȘI STRÂMTOARE
ȘI TOT PAMANTUL VA GUSTA, PAHARUL MÂNIEI VA BEA, FĂRĂ SĂ AIBĂ ÎNDURARE!
Autor :Vicky Mihalca

Vizualizări: 10

Răspunde la Aceasta

Trafic

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter

Muzică

Paused...
 • 1.
  Îngerul
 • 2.
  Magazinul meu de vise
 • 3.
  01 Asa ai vrut tu
 • 4.
  02 Zbor curat
 • 5.
  03 Iubind te daruiesti
 • 6.
  04 Iubi-Te-voi Doamne (Ps 18_1)
 • 7.
  05 Rugaciune
 • 8.
  06 Cantec pentru Ioana
 • 9.
  07 Cantec insingurat
 • 10.
  08 Iubind te daruiesti - instr
 • 11.
  He's alive
 • 12.
  Grupul Melos~Ce-as fi fara Tine!
 • 13.
  Casting Crowns- Here I Go Again
 • 14.
  DCTalk - In the Light
 • 15.
  Casting Crowns - Love Them Like Jesus
 • 16.
  Casting Crowns - Praise You In This Storm
 • 17.
  No Silence - No silence-Mesaj
 • 18.
  Dunamis - Dunamis-Soldat adevarati
 • 19.
  Dunamis - Dunamis-Intrazneste sa visezi
 • 20.
  Dunamis - Dunamis-Tot un bagabont
 • 21.
  15 Love is in the House - Toby Mac
 • 22.
  05 More to Life - Staccie Orrico
 • 23.
  04 Dismissed - Zoegirl
 • 24.
  02 Joy - Newsboys
 • 25.
  10 Undeniably You - Avalon
 • 26.
  Decean - 02.Adonai
 • 27.
  Decean - 04.Locul Sfant
 • 28.
  Decean - 05.Maini catre cer
 • 29.
  Decean - 06.Doamne daca vrei
 • 30.
  Decean - 07.Da eu cred
 • 31.
  Decean - 11.Vis implinit
 • 32.
  Decean - 12.Ma iubesti

Fişiere video

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Fotografii

 • Adăugare fotografii
 • Vizualizează Tot

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter